FANDOM


Here are the spells for the fairies in the Rainbow Magic anime. 


The Rainbow Fairies

Ruby-Akai hana akai hoseki aka no chiri

Amber-Orenji-iro no baburu kin no hoseki

Sunny-Safuran hiatari no yoi kiiro

Fern-Midori no ha midori no ha odayakana

Sky-Ao to ​​kanari to ao no kidori

Inky-Ai inki ai no inku shizuku

Heather-Murasakiiro no hana no odayakana


Ultimate Spell:

Aka

Orenji

Kiiro

Midori

Ao

Ai

Murasaki

Akai hana akai hoseki aka no chiri

Orenji-iro no baburu kin no hoseki

Safuran hiatari no yoi kiiro

Midori no ha midori no ha odayakana

Ao to ​​kanari to ao no kidori

Ai inki ai no inku shizuku

Murasakiiro no hana no odayakana

Kara no irohairo ga yomigaeru

The Weather Fairies

Crystal-Gin seppen gin yuki no kessho yuki

Abigail-Sawayakana kaze no do ha no kaze

Pearl-Yuyakegumo yuyakegumo utsukushi yuhi kumo

Goldie-Taiyo no kagayaki kogane no taiyo

Evie-Uzumaki moyo no shirubamisuto

Storm-Inazuma no arashi tsuyoi inazuma

Hayley-Uteki bofuu no bofuu no ame


Ultimate Spell:


Yuki

Soyokaze

Kumo

Taiyo

Kiri

Inazuma

Ame

Gin seppen gin yuki no kessho yuki

Sawayakana kaze no do ha no kaze

Yuyakegumo yuyakegumo utsukushi yuhi kumo

Taiyo no kagayaki kogane no taiyo

Uzumaki moyo no shirubamisuto

Inazuma no arashi tsuyoi inazuma

Uteki bofuu no bofuu no ame

Kisho ondori o torimodosu

The Party Fairies

Cherry-Akai cheri amai cheri sakura no keki

Melodie-Merodi ongaku amai ongaku

Grace-Sutorimingu kirabiyakana kikyu

Honey-Amai kyandi no hachimitsu kyandi

Polly-Utsukushi kikyu tanoshi no saten

Phoebe-Akai kokoro maho no shiruku

Jasmine-Jasumin no hoseki ao yumi

Ultimate Spell:

Keki

Ongaku

Guritta

Kyandi

Tanoshimi

Fasshon

Genzai

Akai cheri amai cheri sakura no keki

Merodi ongaku amai ongaku

Sutorimingu kirabiyakana kikyu

Amami kyandi no hachimitsu kyandi

Utsukushi kikyu tanoshi no saten

Akai kokoro maho no shiruku

Jasumin no hoseki ao yumi

Yorokobi no kinen pati ga sebu

The Pet Fairies

Katie-Koneko koneko kirameki no neko

Bella-Kiri no bani kiri bani himawari bani

Georgia-Morumotto morumotto hare morumotto

Lauren-Hiatari no yoi koinu hare koinu

Harriet-Kirakira sukoshi gesshirui kirameki

Molly-Hadena sakana hadena sakana chisana sakana

Penny-Gin poni pon wa gin poni moyo poni pon


Ultimate Spell:

Neko

Bani

Morumotto

Inu

Gesshirui

Sakana

Poni

Koneko koneko kirameki no neko

Kiri no bani kiri bani himawari bani

Morumotto morumotto hare morumotto

Hiatari no yoi koinu hare koinu

Kirakira sukoshi gesshirui kirameki

Hadena sakana hadena sakana chisana sakana

Gin poni pon wa gin poni moyo poni pon

Watashitachi no petto no hogo


The Jewel Fairies

India-


The Fun Day Fairies

Megan-Kagayaki akai taiyo akai taiyo no

Tara-Aoi kagayaki subarashi eien ni

Willow-Midori no subarashi taiyo no kagayaki

Thea-Koi murasakiiro no senzogaeri

Felicity-Rairakku taiyo no kagayaki tanoshi eien ni

Sienna-Kobai-iro kobai-iro hinikuna

Sarah-Gin kiiro no tako no katachi

Ultimate Spell:


The Petal Fairies

Tia-Churippu churippu orenji no churippu

Pippa-Keshi yasei no keshi aka keshi 

Louise-Yuri no awai pinku no hana no yuri

Charlotte-Himawari himawari kiiro himawari

Olivia-Murasakiiro no ran no hana

Danielle-Deiji yasei no deiji yasei no deiji

Ella-Bara koi pinku no hana wa bara

Ultimate Spell:

Churippu

Keshi

Yuri

Himawari

Ran

Deiji

Bara

Churippu churippu orenji no churippu

Keshi yasei no keshi aka keshi

Yuri no awai pinku no hana no yuri

Himawari himawari kiiro himawari

Murasakiiro no ran no hana

Deijo yasei no deiji yasei no deiji

Bara koi pinku no hana wa bara

Hanabira o mochikaerimasu

The Dance Fairies

Bethany-Baree baree anzen'na tanoshi baree

Jade-Disuko disuko tanoshi kirakira 

Rebecca-Ue no iwa ue no iwa tanoshimi ue no iwa

Tasha-Tappu dansu tappu dansu kagayaki no tappu 

Jessica-Jazu jazu tanoshi jazu

Serena-Sarusa sarusa kasai tanoshidesu 

Isabelle-Aisu dansu aisu dansu noko aisu dansu

Ultimate Spell:

Baree

Disuko

Ue no iwa

Tappu dansu

Jazu

Sarusa

Aisu dansu

Baree baree anzen'na tanoshi baree

Disuko disuko tanoshi kirakira

Ue no iwa ue no iwa tanoshimi ue no iwa

Tappu dansu tappu dansu kagayaki no tappu

Jazu jazu tanoshi jazu

Sarusa sarusa kasai tanoshidesu

Aisu dansu aisu dansu noko aisu dansu

Watashitachi no ribon o modoshimasu

Sporty Fairies

Helena-Joba no joba no batei joba

Stacey-

Music Fairies

Magical Animal Fairies

Ashley-Doragon wa doragon sozo shimasu doragon

Lara-Kuro neko kuro neko wa koun o motarasu

Erin-Hi no tori kasai tori wa tanoshimi

Rihanna-Tatsunotoshigo ga umi kara

Sophia-Yuki no hakucho no omoiyari

Leona-Magarikunetta nejire ga iyasu

Caitlin-Kori no kuma no yuki korikuma

Ultimate Spell:

Doragon

Kuro neko

Hi no tori

Shihosu

Yuki no hakucho

Yunikon

Kori no kuma

Doragon was doragon sozo shimasu doragon

Kuro neko kuro neko wa koun o motarasu

Hi no tori kasai tori wa tanoshimi

Tatsunotoshigo ga umi kara

Yuki no hakucho no omoiyari

Magarikunetta nejire ga iyasu 

Kori no kuma no yuki korikuma

Watashitachi no maho no dobutsu o kaiho

The Green Fairies

Nicole-Kireina bichikurinbichi kaigara umi

Isabella-Kuki-fu kuki-fu eakurin-fu

Edie-Niwa no hana-sho ni

Coral-Sangosho sangosho nettai no sango

Lily-Nettaiurin no janguru shinrin tsukuru

Milly-Kawa no mizu ame kawa no mizu

Carrie-Kansetsu no man'nen'yuki o mamorimasu

Ultimate Spell:

Bichi

Kuki

Niwa

Sango

Nettaiurin

Kawa

Kansetu

Kireina bichikurinbichi kaigara umi

Kuki-fu kuki-fu eakurin-fu

Niwa no hana-sho ni

Sangosho sangosho nettai no sango

Nettaiurin no janguru shinrin tsukuru

Kawa no mizu ame kawa no mizu

Kansetsu no man'nen'yuki o mamorimasu

Teishi wakusen sebu osen


The Ocean Fairies

Ally-Iruka iruka eko iruka

Amelie-Shiru shiru kinu no yona

Pia-Pengin pengin no te o nukimasu

Tess-Umigame umigame shinju no umi

Stephanie-Hitode hitode supaiku hitode

Whitney-Kujira kujira kyuchu kujira

Courtney-Kakurekumanomi kusugurimasu

Ultimate Spell:

Iruka

Shiru

Pengin

Umigame

Hitode

Kujira

Kakurekumanomi

Iruka iruka eko iruka

Shiru shiru kinu no yona

Pengin penguin no te o nukimasu

Umigame umigame shinju no umi

Hitode hitode supaiku hitode

Kujira kujira kyuchu kujira

Kakurekumanomi kusuguimasu

Makigai no kara o shusei

The Night Fairies

Ava-Yuhi no yuhi no utsukushi yuhi

Lexi-Hotaru hotaru hi dasuto hotaru

Zara-Hoshi akari mitsuboshi seiza dasuto

Morgan-Mayonaka mayonaka tsuki no nai mayonaka

Yasmin-Fukoru fukoru yoru no fukoru

Maisie-Gekko gekko tsuki gekko

Sabrina-Amaidesu yume amaidesu yume hokori yume

Ultimate Spell:

Yuhi

Hotaru

Hoshi akari

Mayonaka

Yoippari

Gekko

Amaidesu yume

Yuhi no yuhi no utsukushi yuhi

Hotaru hotaru hi dasuto hotaru

Hoshi akari mitsuboshi seiza dasuto

Mayonaka mayonaka tsuki no nai mayonaka

Fukoru fukoru yoru no fukoru

Gekko gekko tsuki gekko

Amaidesu yume amaidesu yume hokori yume

Yakan no jikan no chowa

The Showtime Fairies

Madison-Majikkusho majikkusho kanpekina majikkusho

Leah-Gekijo engeki no tanoshimi

Alesha-Akurobatto akurobatto rizumikaru

Darcey-Dansu no utahime sumuzu ni

Amelia-Kashu kanpekina hamoni kashu

Isla-Kori no hoshi kori no hoshi aisu suketo kutsu

Taylor-Suta hakkutsubangumi sankashimasu

Ultimate Spell:

Majikkusho

Gekijo

Akurobatto

Dansu no utahime

Kashu

Kori no hoshi

Suta hakkutsubangumi

Majikkusho majikkusho kanpekina majikkusho

Gekijo engeki no tanoshimi

Akurobatto akurobatto rizumikaru

Dansu no utahime sumuzu ni

Kashu kanpekina hamoni kashu

Kori no hoshi kori no hoshi aisu suketo kutsu

Suta kakkutsugami sankashimasu

Saino ga sukete miemasu

The Princess Fairies

Hope-Kofuku kofuku tanoshi shiwasena

Cassidy-Isho no isho doresu isho

Anya-Kawaii ikimono no ashiato

Elisa-Oshitsu no boken kyoryokuna

Lizzy-Amai okashi amai okashi oshitsu okashi

Maddie-Asobimasu seijo no saisei o tanoshimi

Eva-Miwaku sa rete ire yoru

Ultimate Spell:

Shiawase

Isho

Kawaii ikimono

Boken

Amai okashi

Tanoshimi

Miwaku

Kofuku kofuku tanoshi shiwasena

Isho no isho doresu isho

Kawaii ikimono no ashiato

Oshitsu no boken kyoryokuna

Amai okashi amai okashi oshitsu okashi

Asobimasu seijo no saisei o tanoshimi

Miwaku sa rete ire yoru

Ojo no maho warai to kansei

The Pop Star Fairies

Jessie-Kashi wa tadashi kashi botoru

Adele-Kyoku no uta de koe utagoe

Vanessa-Furitsuke furitsuke no pafomansu

Miley-Sutairisuto torendi de sutairisshuna

Frankie-Kesho utsukushidesu kesho

Alyssa-Atarashi saino no hoshi

Cassie-Konsato konsato poppu konsato

Ultimate Spell:

Kashi

Kyoku

Furitsuke

Sutairisuto

Kesho

Atarashi saino

Konsato

Kashi wa tadashi kashi botoru

Kyoku no uta de koe utagoe

Furitsuke furitsuke no pafomansu

Sutairisuto torendi de sutairisshuna

Kesho utsukushidesu kesho

Atarashi saino no hoshi

Konsato konsato poppu konsato

Suta majikku otobe kigo poppu

The Fashion Fairies

The Sugar and Spice Fairies

Lisa-Poppu lolli ga poppuroripoppu

Esme-Aisukurimu oishi aisukurimu

Coco-Kappukeki kappukeki oishi kappukeki

Clara-Chokoreto chokoreto wa yoku tsukura

Madeline-Kukki niji kukki oishi kukki

Layla-Wata kashi wata kashi oishi wata kashi

Nina-Tanjobi keki no sutekina keki

Ultimate Spell:

Roripoppu

Aisukurimu

Kappukeki

Chokoreto

Kukki

Wata kashi

Tanjobi keki

Poppu rori ga poppuroripoppu

Aisukurimu oishi aisukurimu

Kappukeki kappukeki oishi kappukeki

Chokoreto chokoreto wa yoku tsukura

Kukki niji kukki oishi kukki

Wata kashi wata kashi oishi wata kashi

Tanjobi keki no sutekina keki

Subete no okashi no yoidesu

The Baby Animal Rescue Fairies

Mae-Panda kabu panda kabu panpan wa mamorimasu

Kitty-Tora kabu tora kabu sheba anzen'na tora

Mara-Miakyatto miakyatto misshi hogo miakyatto

Savannah-Shimauma shimauma jigi pinku shimauma

Kimberley-Koara koara kiki no yukari

Rosie-Hachimitsu no kuma biri hachimitsu

Nora-Hokkyokugitsune mabushi-sa yuki

Ultimate Spell:

Panda

Tora

Miakyatto

Shimauma

Koara

Hachimitsu no kuma

Hokkyokugitsune

Panda kabu panda kabu panpan wa mamorimasu

Tora kabu tora kabu sheba anzen'na tora

Miakyatto miakyatto misshi hogo miakyatto

Shimauma shimauma jigi pinku shimauma

Koara koara kiki no yukari

Hachimitsu no kuma biri hachimitsu

Hokkyokugitsune mabushi-sa yuki

Dobutsunoakachan o kaiho

The Magical Craft Fairies

Kayla-Toki nendo no kabin anzen'na toki

Annabelle-Enpitsukezuri o kakimasu

Zadie-Saiho hosei shinburu pinkusshon saiho

Josie-Jueri gorudo bizu tanoshi jueri

Violet-Kaiga toso efude murasaki kaiga

Libby-Kakikomi kakikomi noto kakikomi

Roxie-Bekingu bekingu no nukikata

Ultimate Spell:

Toki

Zu

Saiho

Jueri

Kaiga

Kakikomi

Bekingu

Toki nendo no kabin anzen'na toki

Enpitsukezuri o kakimasu

Saiho hosei shinburu pinkusshon saiho

Jueri gorudo bizu tanoshi jueri

Kaiga toso efude murasaki kaiga

Kakikomi kakikomi noto kakikomi

Bekingu bekingu no nukikata

Geijutsu to geijutsu kogei-hin kokatsuna

The School Days Fairies

Marissa-Kagaku kagaku resson kagaku

Alison-Geijutsu no geijutsuka kidori

Lydia-Yomitori yomitori tanoshidesu yomi

Kathryn-Taiiku no jugyo tanoshi taiiku

Ultimate Spell:

Kagaku

Ato

Yomitori

Taiiku


Kagaku kagaku resson kagaku

Geijutsu no geijustsuka kidori

Yomitori yomitori tanoshidesu yomi

Taiiku no jugyo tanoshi taiiku

Sutekina gakko no hi no shiawase


The Fairytale Fairies

Julia-Bara beru bara beru nemurerumorinobijo

Eleanor-Ringo no kushi yuki no shiro

Faith-Kabocha kabocha garasuno kutsu

Lacey-Kaki ningyo no makigai no kara ningyo

Ultimate Spell:

Nemurerumorinobijo

Shirayukihime

Shinderera

Ritoru Ningyo

Bara beru bara beru nemurerumorinobijo

Ringo no kushi yuki no shiro

Kabocha kabocha garasuno kutsu

Kaki ningyo no makigai no kara ningyo

Shiawase otogibanashi shuryo

The Helping Fairies

Special Fairies

Chelsea-

Chelsea's Ultimate Spell:

Daisy-Matsuri matsuri natsu matsuri

Daisy's Ultiamte Spell:

Olympia-

Olympia's Ultimate Spell:

Heidi-Jui setto jui setto dobutsu iku

Heidi's Ultimate Spell:

Angelica-Tenshi no kessho umaku tenshi 

Angelica's Ultimate Spell:

Autumn-

Autumn's Ultimate Spell:

Addison-

Addison's Ultimate Spell:

Natalie-

Natalie's Ultimate Spell:

Robyn-

Robyn's Ultimate Spell:

Lindsay-

Lindsay's Ultimate Spell:

Hannah-Shiawase kaka reta subete no kaka

Hannah's Ultimate Spell:

Shannon-Umi no hitode shinju no umi

Shannon's Ultimate Spell:

Selena-Gaihaku gaihaku tanoshi jikan

Selena's Ultimate Spell:

Catherine-

Catherine's Ultimate Spell:

Kylie-Kanibaru no kazaguruma no maho

Kylie's Ultimate Spell:

Destiny-

Destiny's Ultimate Spell:

Juliet-

Juliet's Ultimate Spell:

Tamara-

Tamara's Ultimate Spell:

Gabriella-

Gabriella's Ultimate Spell:

Trixie-

Trixie's Ultimate Spell:

Jennifer-

Jennifer's Ultimate Spell:

Chrissie-

Chrissie's Ultimate Spell:

Mia-

Mia's Ultimate Spell:

Holly-

Holly's Ultimate Spell:

Keira-

Keira's Ultimate Spell:

Paige-

Paige's Ultimate Spell: